Інформація

Інформація про оголошення конкурсу

з передачі в концесію цілісного майнового комплексу транспортування теплової енергії комунального підприємства Миколаївської міської ради «Сервіскомуненерго»

 

Об’єкт, що пропонується до концесії: цілісний майновий комплекс транспортування теплової енергії комунального підприємства Миколаївської міської ради «Сервіскомуненерго» та призначений для надання послуг з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

Орган, який надає концесію : Миколаївська міська рада Донецької області.

Строк, на який об’єкт передається в концесію: 49 (сорок дев’ять) років.

Строк подання заявок на участь у концесійному конкурсі : до 18.12.2017 р.

Розмір реєстраційного внеску: 17 000, 00 (сімнадцять тисяч) гривень.

Строк, протягом якого оголошуються результати концесійного конкурсу:

до  08.03.2018 р.

 

Вимоги до оформлення заявок на участь у конкурсі:

З дня оголошення концесійного конкурсу будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець, що має бажання взяти участь у концесійному конкурсі, може подати відповідну заявку на участь у конкурсі до конкурсної комісії. Форма заявки розміщена на офіційному сайті Миколаївської міської ради за посиланням www.mykolaivka-rada.gov.ua.

Заявки на участь у конкурсі (надалі за текстом також – «заявки») подаються конкурсній комісії протягом сорока днів з дня оголошення конкурсу конкурсною комісією. Особи, які подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.

У разі подання заявки господарським товариством, утвореним членами трудового колективу комунального підприємства Миколаївської міської ради «Сервіскомуненерго» (його структурним підрозділом), цілісний майновий комплекс якого пропонується до передачі в концесію, таке товариство бере участь у конкурсі на загальних підставах.

Заявки подаються конкурсній комісії на наступну адресу: 84182, Донецька обл., Слов’янський район, м. Миколаївка, пл. Енергетиків, 2/14, тел.0626242456.

Заявки, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.

У заявці претендентів-юридичних осіб зазначаються: повне найменування; місцезнаходження (юридична адреса); дата, місце та найменування органу державної реєстрації; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (факс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур’єрською поштою і т. ін.); перелік документів, що додаються до заявки (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).

У заявці претендентів - фізичних осіб-підприємців зазначаються: прізвище, ім’я, по-батькові; місце реєстрації за даними паспорту; дата, місце на найменування органу державної реєстрації фізичної особи як підприємця; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (факс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур’єрською поштою і т. ін.); перелік документів, що додаються до заявки (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).

До заявки додаються:

  1. документи, що підтверджують реєстраційні дані заявника та його повноваження;
  2. документи, що характеризують фінансово-майновий стан заявника та підтверджують можливість заявника забезпечити належне фінансування концесійної діяльності;
  3. документи, що містять відомості про наявність у заявника або його власників чи афілійованих осіб штатних працівників, що мають досвід та відповідний кваліфікаційний рівень для обслуговування об’єктів в сфері транспортування теплової енергії, а також можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності;
  4. відомості про дотримання кваліфікаційних вимог, встановлених умовами конкурсу.

Вичерпний перелік документації, що додається до заявки наведено в Інструкції для заявників.

Заявка та додатки, що складені заявником, повинні бути підписані заявником/уповноваженим представником заявника та засвідчені печаткою заявника (за наявності печатки).

Копії документів, що додаються до заявки та щодо яких не вимагається нотаріального посвідчення, мають містити на кожному аркуші з текстом напис «Згідно з оригіналом» із зазначенням посади, прізвища, ім’я, по батькові заявника/уповноваженого представника заявника, що засвідчується підписом заявника/уповноваженого представника заявника та печаткою заявника (за наявності печатки).

Заявка та додатки до неї повинні бути викладені без підчисток або дописок, закреслених слів чи інших незастережних виправлень.

У випадку необхідності внесення виправлень у текст документів (при неможливості виготовлення нового документу) виправлення здійснюються шляхом перекреслення помилкової частини тексту та здійснення напису «Виправленому на «___» вірити», який засвідчується підписом уповноваженої особи заявника та печаткою заявника (за наявності печатки). При цьому виправлення мають бути зроблені так, щоб усе помилково написане, а потім закреслене можна було прочитати.

Заявка та додані до неї документи мають бути зшиті разом однією ниткою (стрічкою), пронумеровані наскрізь з першого по останній аркуш та містити на останньому аркуші (на місці зшивання) напис «Прошито ____ аркушів(а)», що засвідчується підписом заявника/уповноваженого представника заявника та печаткою заявника (за наявності печатки). Заявки та додані до неї документи подаються заявником особисто або уповноваженим представником заявника, або надсилаються поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Заявки, що надійшли до конкурсної комісії, підлягають реєстрації.

Неподання у заявці та доданих до неї документів необхідної інформації, подання її у неповному обсязі або подання неправдивої, недостовірної інформації є підставою для відхилення заявки (недопущення до участі в концесійному конкурсі).

Заявники, зареєстровані в офшорних зонах, країнах, внесених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, до участі у конкурсі не допускаються.

Заявник, заявка якого відхилена, може повторно подавати заявку на участь у конкурсі в разі усунення обставин, що стали причиною її відхилення.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

  • 1) Наявність управлінських та організаційних можливостей, які забезпечать умови здійснення концесійної діяльності у сфері транспортування теплової енергії та обслуговування об’єктів транспортування.
  • 2) Наявність у штатному розкладі працівників, які мають досвід обслуговування об’єктів транспортування теплової енергії (тепломереж, теплових пунктів, тощо) не менше ніж 5 (п’ять) років.
  • 3) Наявність можливості технологічного та організаційного забезпечення у сфері надання послуг, пов’язаних з транспортуванням теплової енергії.
  • 4) Наявність чинників, що підтверджують можливість заявника/претендента забезпечити належне фінансування концесійної діяльності, відповідно до вимог конкурсної документації.

 

Інформація щодо умов конкурсу, порядку проведення конкурсу, вимог до оформлення та порядку подання заявок на участь у конкурсі - надається конкурсною комісією за наступною адресою 84182, Донецька обл., Слов’янський район, м. Миколаївка, пл. Енергетиків, 2/14, номер телефону 0626242456, веб-сайт www.mykolaivka-rada.gov.ua.

 

 

конкурсна комісія