Оголошення

Оголошення про конкурс малих

грантів на підтримку молодіжних платформ у Донецькій і Луганській областях

Програмарозвитку ООН (ПРООН) запрошуєнеурядовіорганізацій та групиактивнихгромадян  взяти участь у конкурсімалихгрантів на підтримкумолодіжних платформ у Донецькій і Луганській областях. Кінцевийтермінподачі заявки – 30 квітня 2018 року.Ініціативареалізується ПРООН за фінансовоїпідтримкиурядівШвеції та ШвейцарськоїКонфедерації в межах Програмивідновлення та розбудови миру. 

Загальнастратегія конкурсу полягає у підтримцімолодіжнихпроектнихініціатив, щопокликаніналагодитидіалогміжсоціальнимигрупамичи громадами, щомаютьрізні погляди на ситуацію в Україні, зокремамолодіжніініціативи з діалогуміжгромадянамирізнихрегіонівкраїни, переселенцями та місцевими жителями, силовими органами та особами, щопостраждаливідрізнихподійтощо.

Метою конкурсу є сприяннярозвиткумолодіжнихдіалогових  ініціативвідрізного виду медіації та фасилітації до проведеннядіалогівміжсоціальнимигрупами та громадами з різнимипоглядами; головнимиелементамиініціативбудутьпитаннярозбудови миру та застосуванняіснуючогодосвіду для попередженнязагостренняпротистоянняміжрізнимигрупаминаселення та громадами.

Одним іззасобівдосягнення таких цілей конкурсу і є діяльністьмолодіжних платформ – місць для навчання, генераціїновихідей, проведенняпрезентацій, майстер-класів, зустрічей та якісноговідпочинкумолоді. Їхдіяльністьорганізується у виглядівідкритого простору для комунікаціїмолоді та реалізаціїмолодіжнихініціатив, майданчика для співпрацімолоді з владою, бізнесом і різнимикатегоріяминаселення в цілому.

Зважаючи на те, щоключовимискладовимидіяльності ПРООН є залученнямолоді до громадськоїдіяльності, активізаціяїїсоціальноїзгуртованості, залучення до процесівприйняттярішень та управління в громадах, метою конкурсу є відбірмолодіжнихпроектнихініціатив для подальшогофінансуваннязгідно з правилами ПРООН, спрямованих на:

(1)   створення та підтримкуінфраструктури для діалогу (діалоговихмолодіжнихмайданчиків/платформ);

(2)   відбудовудовіри з місцевими жителями, з місцевоювладою і представникамидержавнихорганів, з ключовимиорганізаціями, підприємцями, лідерами думок і формуваннямережі «агентівзмін», якіінформуватимуть громаду про основніпринципидіалогу та методипопередження і урегулюванняконфліктів, організовуватимутьпростір і логістику для проведеннядіалогів та співпрацюватимутьізфасилітаторами, а такожмоторитимутьрівеньконфліктності в громаді та комікуватимутьзапити на діалоги та підтримку.

Учасниками конкурсу можуть бути групимолодихактивнихгромадян, молодіжнілідери, громадськіорганізації, щоздійснюютьдіяльність на території  Луганської та Донецької областей, які в установленому порядку зареєструвалипроекти, попередньозатвердженірішеннямвідповідного органу конкурсу – Ради конкурсу.

До розглядубудутьприйнятіпроектні заявки, яківідповідаютьцільовійспрямованості конкурсу та Програмивідновлення та налагодження миру, орієнтовані на населення та сприятимуть:

 • удосконаленнюмеханізмівгромадськоїбезпеки та соціальноїзгуртованості;
 • модернізаціїмолодіжноїінфраструктури в населених пунктах;
 • поліпшеннюобізнаності в громадах щодо прав людини, методівпопередження і урегулюванняконфліктівтощо;
 • поліпшеннюнавичокмолоді та усвідомленнювідповідальності перед громадами як їхсоціально-активнихжителів;
 • поліпшеннюкоординаціїміжмолоддю та іншимигрупамигромадян, органами внутрішніх справ, місцевими органами влади та іншимизацікавленими сторонами в забезпеченнігромадськоїбезпеки та підвищеннірівнясоціальноїзгуртованості;
 • підвищеннюрівня доступу молоді до інноваційноїсоціальноїінформації та механізмівпідтримкиїїактивності з різноманітнихджерел.

Також до розглядубудутьприйняті будь-якііншіініціативи, доцільністьякихможнаобґрунтувати з точки зорузміцненнягромадськоїбезпеки та соціальноїзгуртованостімолоді.

Рада конкурсу приймерішеннящодофінансуваннявідібранихініціатив, щовідповідатимуть і надійдуть на конкурс відповідно до типівпроектів:

Тип проектів

Обсягфінансування, дол. США

Аплікаційна форма

1-й  (А)

<2 000

Додаток А

2 –й (Б)

>2 000

Додаток Б


Формипроектних заявок для заповненняучасниками конкурсу

 • “А” – проективартістюменше 2 000 дол. США, спрямовані на покращеннямолодіжноїінфраструктури: обладнання, ремонтніроботи, придбаннямеблів, проведеннярізноманітнихдіалоговихзаходів;

Форму заявки для поданняпроектноїініціативи типу “А” можназавантажити тут.

 • “Б” – проективартістюпонад 2 000 дол. США, але не більше 20 000 дол. США, спрямовані на покращеннямолодіжноїінфраструктури: обладнання, ремонтніроботи, придбаннямеблів і проведеннярізноманітнихдіалоговихзаходів.

Форму заявки для поданняпроектноїініціативи типу “Б” можна завантажити тут.

Фінансування конкурсу здійснюється за кошт країн-донорів, бюджетних, а такожіншихджерел, не забороненихзаконодавством.

Проект не міститьобов’язковоївимогищодоспівфінансування, протетимзаявникам, якінададутьвнесоквідорганізації (не менше 10% відзагального бюджету проекту), буде наданоперевагу. Внескиможуть бути як фінансовими, так і негрошовими.

Обсягифінансуваннязаходів з реалізаціїпроектівактивістів громад-переможців конкурсу визначаютьсящодо кожного проекту за згодою партнера конкурсу та з урахуваннямрекомендаційРади конкурсу під час розглядуподанихпроектів.

Якщо проект відноситьсядо типу “Б”, організація-грантоотримувачотримаєавансовийплатіж на запланованудіяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальшихплатежів буде зафіксовано у грантовійугоді. Йоговизначатимутьіндивідуально з огляду на загальнийрозмір гранту, тип діяльностітощо. Наступнітраншівиділятимутьпісляотримання та затвердження ПРООН проміжнихзвітіворганізації.

Дозволенівитрати

Прийнятнимивважаютьсявитрати, які:

 • необхідні для досягненняцілей і завдань проекту;
 • відповідаютьпринципу  ефективності та економічностівитрат («найвищаякість за найнижчуціну»);
 • підтвердженідокументацієюфінансово-бухгалтерськоїзвітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використанівинятково для оплати:

праці персоналу організації та залученихекспертів; товарів і послуг, необхідних для реалізаціїпроектноїдіяльності; комунікаційних та інформаційнихпослуг; консультаційнихпослуг, необхідних для досягненняпроектнихцілей; обслуговуваннязаходів та іншихпослуг, передбачених проектною діяльністю;   друкарських, типографських і копіювальнихпослуг; послугзв’язку (телефон, інтернет); витратнихматеріалів і канцелярськихтоварів; транспортних та іншихвитрат, пов’язанихізвідрядженням.

Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

підготовкоюпроектноїпропозиції для участі в конкурсі; сплатоюборгів; відшкодуваннявитрат, пов’язанихізколиванням валютного курсу; міжнароднимивідрядженнями; орендоюофісу/приміщень.

Кінцевий термін подачі проектних  заявок – 30 квітня 2018 року.

Проектні заявки встановленоїформисліднадсилати на електрону адресу координатора конкурсу: anna.borovaya@undp.org.